Actualités

 1. Interreg

  Europäische Zusammenarbeit für bessere Wertschöpfungsketten und Materialkreisläufe: Wie Interreg-Projekte mit Luxemburger Beteiligung innovative Lösungen erarbeiten Claude Turmes, Minister für Raumentwicklung, hat sich vor Ort drei Interreg-Projekte angeschaut, die zum Ziel haben, (inter)regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen. In der Praxis...

 2. Entwicklungskonzepts Oberes Moseltal (EOM)

  Der Lenkungsausschuss des Entwicklungskonzepts Oberes Moseltal (EOM) hat sich am 1. Juli 2021 digital zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens, das unter dem Motto „Mit Projekten Impulse setzen“ abgehalten wurde, standen ein Austausch mit dem EOM-Regionalmanager...

 3. Luxembourg in Transition

  Le Département de l'aménagement du territoire a lancé en juin 2020 une consultation urbano-architecturale et paysagère qui vise à réunir des propositions stratégiques d'aménagement du territoire pour le Grand-Duché de Luxembourg et son espace transfrontalier face au défi du...

 4. Naturpark Öewersauer

  Um Programm stoung d'Naturparkschoul, déi hir aktuell Projeten an Zesummenaarbecht mat der Regionalschoul Uewersauer virgestallt huet an déi rezent gegrënnte Käregenossenschaft "Käre vum Séi", déi d'Landwirtschaft mam Waasserschutz vereent an ee gutt Beispill vun eiser regionaler Vermaartung duerstellt. 

 5. Nordstad

  François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics et Claude Turmes, Ministre de l'Énergie Ministre de l'Aménagement du territoire ont présenté aux collèges des Bourgmestre et échevins des communes de Schieren, d’Ettelbruck, d’Erpeldange...

 6. Naturpark Öewersauer

  Le ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes, le ministre du Tourisme, Lex Delles, et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, ont convenu, avec l’accord du Gouvernement réuni en conseil en date du 12 mai 2021, que pour...

 7. Interreg

  Duerch déi europäesch Fongen gëtt all Dag de sozialen a wirtschaftlechen Zesummenhalt an der EU gestäerkt an ënnerstëtzt. Den Departement fir Landesplanung, DATer, iwwerhëllt eng aktiv Roll bei der Entwécklung vun innovativen an nohaltege Projeten an der Groussregioun an a...

 8. Nordstad

  15 Joer Konventioun Nordstad Liewensqualitéit fir d‘Bierger un éischter Platz. No dem Grondsaz schaffen d’Nordstad Gemengen an de Staat säit dem 24. Abrëll 2006 zesummen. Eng erfollegräich Konventioun duerch déi eng sëllege Projete konnten ëmgesat ginn: vun der...

 9. Nordstad

  Claude Turmes et Taina Bofferding ont présenté le Planungshandbuch – Guide pour une meilleure qualité urbaine : Un langage commun et une ligne de conduite précise pour toutes les communes luxembourgeoises Un guide pour une meilleure qualité urbaine L’initiative d’élaborer le Planungshandbuch est...

 1. Page précédente
 2. Page  1
 3. Page  2
 4. Page  3
 5. Page  4
 6. Page  5
 7. ...
 8. Page suivante