Dernières actualités

  1. Claude Meisch an déi 11 Gemenge vum Regionalforum Zentrum (RFZ) wëllen zesumme Projeten ausschaffe fir d’Valorisatioun vun der “Ceinture verte – Espaces vitaux de l’Agglo-Centre”

    Claude Meisch an déi 11 Gemenge vum Regionalforum Zentrum (RFZ) wëllen zesumme Projeten ausschaffe fir d’Valorisatioun vun der “Ceinture verte – Espaces vitaux de l’Agglo-Centre” (29/02/2024) 11 Gemengen aus dem Zentrum vu Lëtzebuerg hunn haut zesummen mam Minister fir Wunnengsbau...

Programme directeur d'aménagement du territoire - PDAT

Untitled
PDAT_Programme directeur d'aménagement du territoire_4072023.55.pdf

Programme directeur d'aménagement du territoire (PDAT)

Luxembourg in Transition

Plans sectoriels

Plans sectoriels
©DATer

Plan d'accès

Plan d'accès pour situer le Département de l'aménagement du territoire (DATer)

Contact press

communication@mat.etat.lu

 

Carlos Guedes

Coordination administrative et communication

Tél. (+ 352) 247-86967 

 

Patrick Schaefer

Chargé de communication

Tél. (+352) 247-86949