Interreg North West Europe

Visitt vum Claude Turmes, Minister fir Landesplanung bei de Europäesche Kooperatiounsprojete SeRaMCo a CO2REDRES an der Hall des Essais zu Esch Belval

Visitt Claude Turmes Interreg
©DATer

Visitt vum Claude Turmes, Minister fir Landesplanung bei de Europäesche Kooperatiounsprojete SeRaMCo "Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products" a CO2REDRES "Aufbereitung von Sekundärrohstoffen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in der Bauindustrie" an der Hall des Essais zu Esch Belval. Ingenieure vun der UNI Lëtzebuerg schaffen zesumme mat europäesche Partner un innovative Produkter aus Beton déi mat recycelte Materialien a Sand hiergestallt ginn. Bei der Visitt war Vertrieder vun Interreg, UNI Lëtzebuerg a Contern SA mat derbäi.

Interreg - SeRaMCo
©DATer
Visite Claude Turmes Interreg CO2REDRES
©DATer

Dernière mise à jour